Kategorier
Ord og uttrykk

BNP

BNP: Brutto nasjonalprodukt – omsetning av varer og tjenester i løpet av et år for hele landet.

Kategorier
Ord og uttrykk

Downcycling

Downcycling: Betegnelsen på materialgjenvinning (resirkulering), der kvaliteten på materialet forringes for hver gang det resirkuleres. I praksis forringes kvaliteten på alle materialer ved resirkulering, men poenget er at man bør forsøke å la materialene forbil i kretsløpet så lenge som mulig, mao. forhindre at downcyclingen «går for fort». Dette gjøres bl.a. ved å resirkulere så rene fraksjoner som mulig.

Kategorier
Ord og uttrykk

Ozon

Ozon: Oksygenforbindelse som består av 3 oksygenmolekyler (O3), i motsetning til O2, som er den formen vi puster inn oksygen på. Mens det naturlige ozonlaget i atmosfæren beskytter oss fra kreftframkallende UV stråler, og derfor ikke må ødelegges, kommer bakkenær ozon fra menneskelige aktiviteter og er helseskadelig.

Kategorier
Ord og uttrykk

Permafrost

Permafrost: Nordlige områder (arktiske og subarktiske) har så lave temperaturer at det er frost i bakken hele året. Bare det aller øverste laget tiner om sommeren. Ved økt temperatur vil mer av dette permafrostlaget tine, noe som kan gi økte utslipp av bl.a. CO2 og metan, som så igjen vil påvirke klimaet.

Kategorier
Ord og uttrykk

Prolongering

Prolongering: Vanligvis benyttet om utvidelse av en kontrakts eller avtales varighet. Kan brukes både om forlengelse av et løpende kontraktsforhold i ytterligere et definert tidsrom, eller for fastsettelse av senere opphørsdato for en avtale.

Vanlige søkeord:

  • prolongering
  • prolongering av avtale
  • prolongere
Kategorier
Ord og uttrykk

Rammeavtale

Rammeavtale: Kontrakt som fastsetter pris og leveringsvilkår for kjøp av varer og tjenester innen gitte produktgrupper i et avtalt tidsrom.

Kategorier
Ord og uttrykk

Sur nedbør

Sur nedbør: Betegnelse for regn som har «tatt med seg», eller vasket ut langtransporterte forurensningsstoffer i lufta (sulfat, NOx) og derfor reagerer surt. Denne forurensningen stammer fra forbrenning av kull og olje. Når denne sure nedbøren når bakken bidrar den til å gjøre lokalt jordsmonn og vann surere. I Norge er vannet av en slik kvalitet (bl.a. lavt kalkinnhold) at vannet fort blir så surt at det føre til fiskedød (fordi giftig aluminium i jorda løses opp). Den sure nedbøren har i de senere år avtatt pga. renere forbrenning og rensetiltak

Kategorier
Ord og uttrykk

Økologi

Økologi: Vitenskap om levevilkår og det (biologiske) forholdet/ den biologiske sammenhengen mellom organismer innenfor et økosystem og mellom forskjellige økosystem.

Kategorier
Ord og uttrykk

Alkalisk

Alkalisk (basisk): Stoffer som i kontakt med vann gir høy pH-verdi (i motsetning til syrer som gir lav pH-verdi). Alkaliske stoffer smaker som oftest bittert og virker etsende og ødeleggende på biologisk vev. Brukes ofte som oppløsningsmidler (lut).

Kategorier
Ord og uttrykk

Avfetting

Avfetting: Behandling for å fjerne fett fra overflater (f.eks. metall). Vanlige avfettingsmidler har tidligere vært farlige løsemidler som f.eks. trikloreten, men p.g.a. helse- og miljøfaren til disse har man nå i økende grad gått over til alkaliske midler.